Deel 8 1949-1959 Na 6 x 11 komt 7 x 11

“Den dröpkesbrour Van-zaat-aldaag
Hauw lès ei ferm sjtök in de kraag,
Hae hauw ei vleigske in ‘t oug
Wie de Polis ‘m zoug;
“Och Heere” , zag ‘r “laot mich gaon,
Dat haet mich eine Marot gedaon,
Dae haet mich duchtig getrakteierd,
Noe laot mich òng’scheneierd” (1886)

1949

Seizoensopening 18 november 1948. Vanaf 23 januari 1949 om de 14 dagen zitting op wisselende locaties (zaal Martens, Ober-Bayern en De Zwaan). De tweede en vierde zitting werd afgesloten met een Marottebal in alle zalen. Op 29 januari bezoek aan de Winkbuüle te Heerlen. In het Forumtheater op 8 februari première van de revue: “Lach dich krank, dan bèste gezondj” met de volgende dag een herhaling. Dit was de laatste revue waarmee een dertig-jarige traditie ten einde ging. Prins Carnaval werd Sjuul Paques (Sjuul I). Maskeraderegels van vóór de oorlog. ‘s Zondags werd de Prins met een groots opgezet “Hoeraedefilé” ingehaald waarna receptie op het stadhuis.

1950

Met ingang van het seizoen 1949/1950 trad voor De Marotte een tijdperk aan van ongekende bloei. Onder aanvoering van waarnemend Vorst Marot Wil Heuts woonden De Marotte op 12 november 1949 een groots opgezette openingszitting bij van de Grosz Köllner Karnavalsgesellschaft. Oude vriemdschapsbanden werden opnieuw bevestigd en stevig aangehaald. De Grosze Köllner, onder aanvoering van hun befaamde president Albrecht Bodde, zouden een belangrijke rol gaan spelen in het Sittardse carnaval.

De nieuwe Vorst Marot werd Wil Heuts. Met hem verwierf de vereniging zich een voorzitter als zij nimmer had gekend. Een “laammaeker” in hart en nieren, boordevol werklust en ideeën, die het stralend middelpunt werd op de Marottezittingen en de ziel van de Sittardse vastenavond. Installatie op 24 november 1949. De eerste daad van de nieuwe vorst Wil I was de officiële bevestiging van de Marottekapel o.l.v. Giel Laumen, die voortaan een zelfstandige eenheid vormde. Zittingen, die vanaf nu werden geprogrammeerd op door-de-wwekse-dagen, hadden zo’n succes dat zij vaak daags erna moesten worden herhaald. En dan nog moest men mensen teleurstellen! Rinus van Berkum werd op 1 februari uitgeroepen tot Prins Rinus I. Installatie op 9 en 10 februari en 12 februari intocht. Carnavalszondag 19 februari optocht waarvan de KRO, AVRO en wereldzender PCJ radioverslagen gaven en Polygoon filmopnamen maakte.

1951

Om de grote kosten, verbonden aan de vastenavondorganisatie, te kunnen opbrengen werden de entreeprijzen voor het seizoen 1950/1951 vastgesteld op 75 cent. Op de openingsbijeenkomst op 22 november 1950 werd F. ten Dijck “De Man” eervol ontslagen als bieleman en op “groot Marottepensioen” gesteld. Tot opvolger werd Chris Wehrens geïnstalleerd. Prins Rinus I was op 30 december te gast op een carnavalszitting bij de KRO te Hilversum. Dit jaar werd ook een kinderzitting gehouden (14 januari 1951). Als eerste optreden in het buitenland verzorgden de Grosze Köllner een Marottezitting in het Forum. Op 17 januari werd Sjaak Brouwers geïnstalleerd als Prins Sjaak II. Intocht volgens de nieuwe traditie op zondag vóór carnaval (28 januari). Tijdens de slotzitting op dinsdag bezoek van de Maastrichtse Tempeleers.

1952

op 11 en 12 november waren De Marotte weer te gast bij de Grosz Köllner. De zittingen werden voortaan gehouden in een tent (plaats voor 900 personen) naast Hotel De Prins. Zo hoefde men de zittingen niet meer te herhalen. Vanwege een forse belastingaanslag, fl. 600,– omzetbelasting, trok een 45-koppig Marottegezelschap bestaande uit Vorst Marot, Prins Carnaval, Wieze Raod, Prinsengarde, Bielemen en Marottekapel op 4 december naar Amsterdam om aldaar een hoorzitting bij te wonen waarin uitspraak over deze aanslag werd gedaan. Algehele ontheffing zat er niet in maar het resultaat mocht er zijn: fl. 24,37 resteerde nog. Na afloop was er van 17.00 tot 19.00 uur een zitting gepland bij lunchroom Heck op het Rembrandtplein. Een feest dat volledig slaagde en aardig uitliep. Tijdens de zitting van 9 januari werd “sans rancune” nog eens nagekaart over de aanslag en ontving een drie-tal hoge belastingambtenaren uit handen van Vorst Wil I de jaarlijkse Marotteorde.

Van 12 tot 14 januari met 28 Duiste carnavalsverenigingen te gast in Heidelberg om het 25-jarig jubileum te vieren van de plaatselijke vereniging. Maandag 21 en dinsdag 22 januari Keulse avond verzorgd door de Grosz Köllner. Dinsdagmorgen ontvangst op het stadhuis door burgemeester Coenders. Loe Schmeits werd uitgeroepen tot Prins Loe I, geïnstalleerd en ingehaald. Carnavalsdinsdag directe radioreportage vanuit de Marottetempel, verzorgd door de AVRO.

1953

Aan de vooravond van het seizoen 1952/1953 besloten De Marotte hun tempel wederom te vestigen in Hotel De Zwaan en de zittingen tweemaal te houden. Een jaar dat een onbetwistbaar hoogtepunt zou worden in de historie van De Marotte. In het najaar van 1952 waren er namelijk in 16 Limburgse gemeenten anjeravonden georganiseerd waarop plaatselijke amateurs voor het voetlicht traden. De besten werden afgevaardigd naar de slotavond in de schouwburg te Maastricht en wie daar met de zegepalm ging strijken verwierf zich het voorrecht te mogen optreden voor de koninklijke familie op paleis Soestdijk. Voor Sittard was afgevaardigd de Marottekapel die vervolgens op de eerste plaats beslag legde met het nummer “Dichter und Bauer”.

Seizoensopening met een zitting op 11 november 1952. Tijdens de zitting op 8 januari, in samenwerking met de AVRO, werd de Marottekapel uitbundig gehuldigd voor haar prestaties. Naast de gewone zittingen verzorgden De Marotte ook avonden in Leyenbroek en Ophoven. Ook vond weer een Keulse zitting plaats verzorgd door de Grosz Köllner. Toon Hermans was naar Sittard afgereisd en bood Vorst Marot het carnavalslied 1953 aan. Daarbij ontving hij, alsmede ceremoniemeester Ad Pfennings, uit handen van Albrecht Bodde de eremuts van de Grosz Köllner. Heins Laudy werd uitgeroepen tot Prins Heins I en vorst Wil ontving een gloednieuwe ambtsketen. In zijn dankwoord verklaarde de vorst plechtig dat deze keten en de muts zouden overgaan naar zijn opvolger als zijn tijd gekomen was.

Op 3 februari besloten de Limburgse stedelijke carnavalsverenigingen alle viering af te gelasten i.v.m. de watersnoodramp van 1953. De op 4 februari geplande installatie van Heins Laudy werd zodoende afgelast en Loe Schmeits bleef nog een jaar prins. De gemeenteraad verbood, op verzoek van De Marotte, de maskerade. Carnaval 1953 (15-17 januari) verliep rustig en de Pappegey vloog niet uit. Op 18 en 19 april werd, ter compensatie van het “gemiste” carnaval een boerenbruiloft, “Broelef van Nol en Jeideldie”, georganiseerd die een klinkend succes werd.

Daarna werd het tijd om zich voor te bereiden op het bezoek aan de koninklijke familie waarvoor de Marottekapel o.a. nieuwe uniformen kreeg aangemeten.

Woensdag 2 september 1953 was het zover en togen 178 Limburgers, onder aanvoering van gouverneur mr.dr. Houben naar Soestdijk. Nadat vrijwel alle medewerkers waren opgetreden werd Prins Bernhard uitgenodigd voor de microfoon “voorwaarts mars” te commanderen waarop de Marottekapel, bielemen, prinsengarde, Raad van Elf, Vorst Marot en Prins Loe I naar binnen marcheerden en zich opstelden vóór de koninklijke familie. Het koninklijk gezelschap werd vervolgens toegesproken door Vorst Marot waarbij Prins Bernhard werd benoemd en geïnstalleerd tot Ere-commandeur van het Marotterijk. De gezelligheid kende vervolgens geen grenzen meer. Op de terugreis werd in Arnhem nog nagefeest hetgeen leidde tot de oprichting van de carnavalsvereniging De On-Ganse aldaar.

1954

Tijdens de vergadering op 25 september, ter vaststelling van het seizoen 1953/1954, werd o.a. besloten een Marottevlag aan te schaffen. Officiële seizoensopening tijdens de zitting op 11 november. Op 24 november maakte de ROZ in de Marottetempel opnamen voor een programma over Zittesje Laammaekerie. Na een jaar uitstel werd Heins Laudy op 27 januari geïnstalleerd als Prins Heins I. Inhuldiging, receptie en prinsenbal op zondag 31 januari, vier weken vóór carnaval. De inmiddels traditionele Keulse avond met de Grosz Köllner was op 4 februari in het Forum. KRO en ROZ maakten hiervan radio-opnamen. Woensadg 19 februari de eveneens traditioneel geworden AVRO-zitting in het Forum. Carnavalszondag 28 februari optocht en maandag 1 maart kinderoptocht.

1955

Seizoensopening 1954/1955 niet met een zitting maar met een muzikale rondgang door de stad gevolgd door een Marottebal. Op de eerste zitting, 11 januari, installatie van Leo Meyers tot nieuw Marottelid en ceremoniemeester. De prinsengarde verscheen in het nieuw. Aan het slot van de avond zong Toon Hermans “Oukouk”, de carnavalsschlager 1955. Op 19 januari grote Rheinische avond in het Forum. Op 6 februari werd Arno Dieteren geïnstalleerd als Prins Arno II. Heins Laudy, de aftredende prins, ontving de benoeming tot 1e lid, voorzitter, secretaris en penningmeester van de nieuw opgerichte prinsenraad waartoe alle prinsen, die geen Marot waren geworden, konden toetreden. In de daaropvolgende week werd door De Marotte een Limburgse zitting georganiseerd voor de On-Ganse te Arnhem. Zondag 13 februari intocht met receptie en prinsenbal van Prins Arno I. Woensdag 16 februari slot-/AVROzitting in het Forum. Zondagmiddag optocht, ’s maandags kinderoptocht.

1956

Ook het seizoen 1956/1957 opende met een muzikale rondgang en een Marotebal (20 november 1955). Eerste zitting op 12 januari waar werd medegedeeld dat Zef Hermans was gekozen tot Prins Carnaval van Zuid-Afrika. Hij werd door Vorst Marot benoemd tot gevolmachtigd ambassadeur van het Marotterijk aldaar. AVRO-zitting op 19 januari. Inmiddels hadden De Marotte financiële problemen m.b.t. het organiseren van de optocht. Kosten die, volgens traditie, voor rekening van De Marotte waren. In een circulaire riepen zij de steun in van “alle Zittesje kasteleins, winkeleisj, wiejere middesjtandj, organisaties, vereiniginge en partekleiere” om vóór uiterlijk 17 januari een bijdrage toe te zeggen. Een oproep die blijkbaar weinig respons tot gevolg had want op 25 januari stond in het Limburgs Dagblad te lezen dat de optocht bij gebrek aan financiële middelen niet zou doorgaan. Verbazing alom toen De Marotte een dag later tijdens de Rheinische avond in het Forum Noël Ramakers uitriepen tot Prins Noël I. Men zou immers verwachten dat als de optocht niet doorging ook geen nieuwe prins zou worden “aangeworven”. Door het bijeenbrengen van een bedrag van fl. 3400,– door de kasteleinsvereniging kon op 27 januari toch het besluit worden genomen om de optocht te laten doorgaan. De buurten konden dan echter niet rekenen op een geldelijke tegemoetkoming door De Marotte. Installatie Prins Noël I op dinsdag 31 januari. Twee dagen later hielden Marotte en Flaarisse een gezamenlijke zitting in het Roxy-theater in Geleen waarbij beide burgemeesters aanwezig waren. Een zitting die zich tot een vrolijk verbroederingsfeest ontwikkelde. Zondag 5 februari intocht, receptie en prinsenbal van Prins Noël I. Zondag 12 februari optocht, maandag kinderoptocht.

1957

In verband met de politieke ontwikkelingen in Hongarije startte het seizoen 1956/1957 pas op 12 januari met een muzikale rondgang en een zitting. Drie dagen voordien waren De Marotte te gast geweest bij de viering 75 jaar Grosz Köllner. De verwikkelingen rond de organisatie van de optocht van het jaar ervoor leidde tot een historische stap die typerend is voor de ontwikkeling van de vereniging in vooral de na-oorlogse jaren. Op 13 januari 1957 verlieten De Marotte hun oerbestaansgrond en legden de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de carnavalsoptocht in handen van een comité waarin zitting hadden wethouder Kreijn en afgevaardigden van De Marotte, middenstandsvereniging, VVV en kasteleinsbond. Het programma van de zittingen en bals verliep zonder stagnatie. Jan Smit werd op 14 januari uitgeroepen tot Prins Jan I en een week later geïnstalleerd. Zondag 24 februari was zijn intocht, receptie en prinsenbal. De Marotte hadden het druk met het verzorgen van zittingen voor de AVRO-radio en radio Luxemburg. Eregaste van deze avond was de Jordaanse zangeres “Zwarte Riek” die pontificaal aan het station werd afgehaald. Op deze zitting namen De Marotte afscheid van Chrit Pfennings, alias professor Patchenini, de leider van de Marottekapel die naar de Verenigde Staten emigreerde. Ook de NTS maakte opnamen van deze zitting. Carnaval bracht van 3 tot 5 maart de gebruikelijke festiviteiten. Op 24 maart werd dr. Felix Rutten benoemd tot ambassadeur van het Marotterijk in Rome. Dit vanwege “zijn verdiensten voor de eer en goede naam van de stad en het Sittards dialect”. Bevrijdingsdag 5 mei brachten De Marotte een tegenbezoek aan Zwarte Riek in de Jordaan.

1958

Als voorproef op het 7×11 jarig bestaan boden De Marotte de Sittardse bejaarden van 70 jaar en ouder een rondrit door Zuid-Limburg aan. Seizoensopening op 14 november met een muzikale rondgang en een zitting. Woensdag 22 januari overleed Zef Dullens die meer dan 40 jaar lid van de vereniging en jarenlang waarnemend Vorst Marot was geweest. Groot zijn verdiensten voor het dialect; verschillende Zittesje liedjes zijn door hem geschreven.
Om de pers een betere kijk te geven op wat carnaval in werkelijkheid is, nodigden De Marotte op 30 januari een aantal binnenlandse en buitenlandse journalisten uit. Na een korte uiteenzetting over de Limburgse en in het bijzonder de Sittardse carnavalsviering werd door dr. Winand Roukens het thema “Carnaval en Carnavalsfolklore” tot op de bodem uitgediept. Diezelfde pers was ook aanwezig die avond op de proclamatiezitting waar journalist Friso Endt uit Amsterdam door drie deskundige “auw-wiever” werd gekozen tot Prins Persianus I. Door Vorst Marot werd hij vervolgens tot “Ridder in de orde van de Pappegey” geslagen. Tot Prins Carnaval werd Lei Martens uitgeroepen die op 6 februari werd geïnstalleerd als Prins Lei II en die op zondag 9 februari zijn intocht, receptie en prinsenbal beleefde. Na de slotzitting en de “vastelaovesdaag” die met de gebruikelijke feestelijkheden gepaard gingen, kon men gaan werken aan de viering van het 7 x 11 jarig bestaan.

P.s. In juli van dat jaar logeerde Z.M. Mwami Mwambutsa, koning van Urundi, een mandaatgebied in de Belgische Kongo, enige dagen in hotel De Zwaan om een bezoek te brengen aan zijn kennissen, de familie Strouken, en om Zuid-Limburg te verkennen. De Marotte lieten zich de kans niet ontgaan om met de Afrikaanse vorst kennis te maken. Op 24 juli werd hij door Vorst Marot tot “Kommandeur in de orde van de Pappegey” verheven.

1959

Burgemeester Coenders bereikte per 1 november 1958 de pensioengerechtigde leeftijd. Om hem in de gelegenheid te stellen nog tijdens zijn ambtsperiode het geschenk van de burgerij aan de jubilerende Marotte aan te bieden, werd het jubeljaar 1958/1959 reeds op 19 oktober ingezet met een feestbal in de nieuwe, op 23 april geopende, schouwburg. Hier werd een nieuwe standaard (vaandel) door de burgemeester aangeboden waarna Vorst Marot hem benoemde tot “Ere-commandeur in de orde van de Pappagey”. Dit is de hoogste onderscheiding (Prins Bernhard was deze reeds eerder ten deel gevallen) binnen het Marotterijk. De eigenlijke jubileumviering vond plaats op zaterdag en zondag 22 en 23 november 1958. Zaterdag 22 november jubileumziting met o.a. als gasten de Grosz Köllner met kapel en diverse artiesten. Tijdens deze zitting kreeg Vorst Marot een door Charles Eyck geschilderd statieportret aangeboden. Zondagmorgen plechtige hoogmis waarna een druk bezochte receptie. ’s Middags receptie voor carnavalsverenigingen waarna alle verenigingen een rondgang maakten door de stad met aansluiten het jubileumbal.

Op 11 december verzorgden De Marotte een optreden van het vermaarde Keulse Millowitschtheater. Burgemeester Dassen werd op 3 januari geïnstalleerd waarbij De Marotte een defilé van alle Sittardse verenigingen organiseerden. Het verdere verenigingsjaar werd gevuld met de voorbereidingen voor de optocht, waarvan De Marotte de leiding weer op zich genomen hadden, en de normale zittingen en bals in de Marottetempel. Een vaste bezoeker van de zittingen was een Amsterdammer die zich Johnny Jordaan liet noemen en die bijna elke zitting op het podium werd geroepen om zijn Jordaan-liederen ten gehore te brengen. Jo Knops, op 22 januari uitgeroepen tot nieuwe prins, werd op 29 januari geïnstalleerd als Prins Jo I en hield zijn intocht, receptie en prinsenbal op zondag 1 februari. Zondag 8 februari trok de jubileumoptocht. De kinderoptocht op maandag 9 februari werd in goede banen geleid door De Marotte, het huldigingscomité en enkele leden van Club Wo-Van.