De Marotte Zenge

Kiek in 't glaeske

Kiek in ’t glaeske en sjlik Madam, kiek in ’t glaeske en sjlik.
Waer neit te zaat, neit al te laat, hauwt mit ei sjlukske d’amanjele naat.
Kiek in ’t glaeske en sjlik Madam, kiek in ’t glaeske en sjlik.
Zoolang es van bènne dat hertje nog tik, kiek in ’t glaeske en sjlik.

Tekstdichter en Componist : Toon Hermans    
Zang : Thei Hunnekens