Zittesje Vastelaòvend door de jaòre haer

Alaaf de Marotte

Alaaf, alaaf de Marotte,
appelsiene, nonnevotte.
Apeneutjes, verkesbloaze,
maskes zenge, sjprenge, roaze.
Alaaf, alaaf de Marotte,
appelsiene, nonnevotte.
Drie daag lang, dus loat mer goan,
want Esjelegoansdig is’t gedoan.

Jederein maak sjpas en lol,
kenjer zeen ouch sjtapeldol.
Op sjtraot en op ’t Marottebal,
heurt me ze zenge euveral.

Tekstdichter en Componist : Ron Kösters  
Uitvoerende(n) : Sjan Pfennings-Bormans