Muziek

2018 - Veer zeen Zitterd

Waat is ein Trumke zónger Tröötje

Waat is ’n trumke zónger träötje,
Waat is ’n träötje zónger tróm
Oh nae die twee gaon altied same,
En veer weite alleney waoróm
Gein vastelaovesleid zou klinke
Die twee die heure absoluut biejein
Nae ’t trumke en ’t träötje, die kènne ech neit zónger ein
Daidabbadadabdaidai dabdaidabbadadabdaidai dab

Waat is ’n trumke zónger träötje, niks!
Waat is ’n träötje zónger tróm, ouch niks!
Dus est’t dich ‘ns effe goud bekiks
Is ’t trumke mit ’t träötje toch de allersjoonste mix

Meziek heurt bie ós laeve, jederein vungk dat geweun,
’t is zo vanzelfsjpraekend, al die klanke, al die teun
Waat zouwe veer toch zeen es de meziek toch neit besjtóng
Niks gein hermenieje gein kenon van ’t balkon
’n träöt die heurste zelde zónger tróm,
En let ‘ns op: dat is ouch zo angesj-óm

Doe sjteis d’r neit bie sjtil, mer dénk d’r toch ‘ns euver nao,
Op vastelaoveszaoterdig is jederein weier dao
’t Kenon dat is ós feeske, dat is wo veer ’t veur doon
Mer vraog ’t dich ‘ns aaf es veer dan oppe Mert sjtaon
Want este ’t dich dae aovend goud bekiks
Zónger ’t Trumke en ’t Träötje waar dat niks

Tekstdichter en Componist : Guus Steinen   
Zang : Jack en Ron

Albums